دکتر لیلا تدین

جراح و متخصص زنان

اخذ مدرك دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران

دريافت مدرك تخصصي جراح زنان و زايمان از دانشگاه علوم پزشكي تهران

داراي بورد تخصصي زنان و زايمان از دانشگاه تهران